Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30371
Title: Ảnh hưởng nồng độ butyrate đến khả năng tiêu hóa thức ăn của cá rô phi đỏ (Oreochromus sp) giai đoạn giống
Authors: Nguyễn, Văn Triều
Nguyễn, Huỳnh Như
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng Butyrate đến khả năng tiêu hóa thức ăn của cá rô phi đỏ (Oreochromis sp) trong giai đoạn giống. Nghiệm thức (NT) được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với hàm lượng Butyrate khác nhau bao gồm NT1 (nghiệm thức đối chứng 1) 0 g/kg thức ăn, NT2 (0,5 g/kg thức ăn), NT3 1,0 g/kg thức ăn, NT4 (2,0 g/kg thức ăn), các nghiệm thức được bố trí với mật độ 120 con/bể. Sau 45 ngày nuôi tỷ lệ sống của 4 nghiệm thức đều lớn hơn 90%. Khối lượng cá trung bình dao động từ 22,11-30,25 g/con. Trong đó, NT2 có tốc độ tăng trưởng khối lượng theo ngày cao nhất đạt 0,67 g/ngày, thấp nhất là NT1 chỉ đạt 0,49 g/ngày. Tốc độ tăng trưởng tương đối dao động từ 1,74-2,33 %/ngày, các nghiệm thức không có sự khác biệt. Hệ số tiêu tốn thức ăn của NT2 nhỏ nhất (1,29±0,14), cao nhất là NT1 (1,67±0,16). Độ tiêu hóa vật chất khô, protein và lipid, năng lượng, tro khi bổ sung Butyrate đối với cá rô phi đỏ tương đối cao, đạt các giá trị lần lượt là 65,0%, 85,1%,83,3%,77,6 KJ/g, 14%, 64,4% khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức (p<0,05) so với NT1 và không khác biệt so với NT3, NT4. Kết quả thu được có thể kết luận rằng việc bổ sung Butyrate với hàm lượng 0,5 g/kg thức ăn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá nhưng giúp cá tăng trưởng nhanh, đạt năng suất cao, giảm chi phí thức ăn.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30371
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
553.13 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.95.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.