Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30377
Title: Ảnh hưởng của amino acid bổ sung vào thức ăn lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Trần, Lê Cẩm Tú
Mai, Thị Tường Duy
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục đích nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung các loại amino acid thiết yếu khác nhau trong thức ăn nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Thời gian nuôi là 8 tuần với 5 nghiệm thức thức ăn có cùng mức năng lượng và mức lipid, mỗi nghiệm thức lập lại 4 lần. Các nghiệm thức được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên: (i): 32% protein, (ii): 34% protein, (iii): 36% protein, (iv): 38% protein, (v): 40% protein, amino acid được bổ sung vào các nghiệm thức thức ăn theo nhu cầu của tôm thẻ. Tôm có khối lượng ban đầu dao động từ 2,48- 2,53g/con sau 8 tuần nuôi, khối lượng là 17,3- 18,1g, nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Tỷ lệ sống của tôm ở các nghiệm thức dao động từ 95,3% đến 97,2% nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức. FCR của các nghiệm thức dao động từ 1.16 đến 1.24, tuy nhiên giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). PER và NPU đạt hiệu quả ở mức 32% protein và 34% protein. Từ kết quả thí nghiện cho thấy mức protein 4% nên được đưa vào công thức thức ăn thương mại.
Description: 13tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30377
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
348.12 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.