Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30405
Title: Ảnh hưởng của Lactobacillus plantarum (HK L-137) bổ sung vào thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá lóc (Channa striata)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Võ Anh Khoa
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành để xác định hiệu quả thức ăn có chứa HK L- 137 cho cá lóc. Nghiệm thức đối chứng là thức ăn không có chứa HK L-137, 5 nghiệm thức còn lại là thức ăn có chứa HK L-137 với nồng độ lần lượt là 2, 4, 10, 20, 40 ppm. Cá lóc giống chọn làm thí nghiệm có khối lượng từ trung bình 7,30±0,08 g/con, được bố trí ngẫu nhiên trong 24 bể composite (400 lít 1 bể), với mật độ 60 con/bể. Sau 8 tuần thí nghiệm, thì cá nuôi ở các nghiệm thức không có sự khác biệt về tỷ lệ sống. So với nghiệm thức đối chứng và các nghiệm thức có HK L-137 ở nồng độ 4, 20, 40 ppm thì không có sự khác biệt về tăng trưởng của cá, hệ số thức ăn, hiệu quả sử dụng protein. Nghiệm thức sử dụng 2 ppm HK L-137 thì có khác biệt khi so sánh về các chỉ tiêu trên. Còn nghiệm thức 10 ppm HK L-137 thì có khác biệt khi so sánh về các chỉ tiêu trên, trừ tốc độ tăng trưởng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ HK L-137 thích hợp để thêm vào thức ăn đảm bảo được sự tăng trưởng và hiệu quả khi sử dụng thức ăn cho cá lóc là 2 ppm.
Description: 11tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30405
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
526.23 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.