Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30721
Title: Thiết kế tình huống dạy học trong dạy học văn học nước ngoài nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 11
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Trịnh, Thị Hằng Ni
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong chương 1, người viết đã tìm hiểu và tổng hợp về khái niệm, cấu trúc, đánh giá của năng lực giải quyết vấn đề. Trong chương 2, người viết xác lập các bước thiết kế tình huống dạy học cũng như cung cấp thông tin tổng quan về văn học nước ngoài trong chương trình Ngữ văn lớp 11 để cùng với chương 1 làm cơ sở thiết kế các tình huống dạy học được thiết kế trong chương 3. Trong chương 3, người viết thiết kế các tình huống dạy học trong dạy học văn học nước ngoài nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Cụ thể, các tình huống thiết kế ở 4 đơn vị bài học thuộc phần văn học nước ngoài lớp 11 bao gồm: Tình yêu và thù hận – Sếch-xpia, Tôi yêu em – A.Puskin, Người trong bao – A.P.Sê-Khốp, Người cầm quyền và khôi phục uy quyền – V.Huy gô. Ở mỗi bài, người nghiên cứu xác định mục tiêu bài học, cơ sở thiết kế và thiết kế các tình huống với thời điểm áp dụng, cách thức tiến hành cụ thể.
Description: 79 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30721
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.