Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30740
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025
Authors: Trần, Trọng Nguyên
Đặng, Thùy Nhung
Hoàng, Thị Minh Hà
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành
Phát triển bền vững
Vĩnh Phúc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.60-71
Abstract: Nghiên cứu phân tích thực trạng cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2015 – 2020, kết quả cho thấy, cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh đã chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng chưa bền vững; từ đó, nghiên cứu đề xuất mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh theo hướng phát triển bền vững và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh Vĩnh Phúc phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2025.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30740
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.