Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30740
Nhan đề: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025
Tác giả: Trần, Trọng Nguyên
Đặng, Thùy Nhung
Hoàng, Thị Minh Hà
Từ khoá: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành
Phát triển bền vững
Vĩnh Phúc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.60-71
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích thực trạng cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2015 – 2020, kết quả cho thấy, cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh đã chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng chưa bền vững; từ đó, nghiên cứu đề xuất mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh theo hướng phát triển bền vững và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh Vĩnh Phúc phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2025.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30740
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.48 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.