Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30877
Title: Nghị định 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư - Những điểm mới và một số vấn đề đặt ra
Authors: Phạm, Thị Ninh
Keywords: Điểm mới
Công tác văn thư
Văn bản điện tử
Hồ sơ điện tử
Trình bày căn cứ
Ký văn bản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 308 .- Tr.64-68
Abstract: Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh xây dựng nền hành chính điện tử ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Nghị định còn có ý nghĩa trong việc hợp nhất các quy định về công tác văn thư đang nằm rải rác ở một số văn bản quy phạm pháp luật, gây khó khăn trong việc áp dụng của các cơ quan, tổ chức. Mặt khác, Nghị định mới cũng kịp thời điều chỉnh những bất cập hiện nay trong công tác văn thư như: cách trình bày căn cứ ban hành văn bản hành chính; vấn đề ký văn bản; vấn đề hồ sơ và lập hồ sơ... Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề đặt ra trong Nghị định này cần giải quyết nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định về công tác văn thư trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30877
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.