Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31082
Title: Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của hạt nano Au/TiO2 P25 ứng dụng cho quang xúc tác phân hủy xanh methylene trong môi trường nước.
Authors: PGS.TS. Lê, Hữu Phước
Hà, Tấn Phú
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Nội dung luận văn là khảo sát tính chất quang xúc tác của vật liệu hạt nano TiO2 và Au/TiO2 xử lý xanh methylene (MB) trong nước. Tôi tổng hợp hạt nano Au bằng phương pháp khử hóa học muối của Au. Vật liệu hạt nano TiO2 P25 thương mại (Degussa – Đức) đính với hạt nano Au để tạo thành hệ nano Au/TiO2 được chế tạo thành công. Cấu trúc tinh thể, hình thái bề mặt, hiệu ứng quang xúc tác dưới ánh sáng tử ngoại - khả kiến nhìn thấy để phân hủy MB đã được nghiên cứu. Kết quả là hạt nano Au đã chế tạo thành công, Au/TiO2 hoặc TiO2 hạt nano có hiệu ứng quang xúc tác phân hủy MB cao hơn so với không có mặt chất xúc tác, do hiệu ứng plasmon bề mặt ở hạt nano Au đã hấp thụ vùng ánh sáng khả kiến nhìn thấy, sinh ra nhiều hơn quang điện tử - lỗ trống, do đó sinh ra nhiều gốc oxy hóa mạnh hơn cho phân hủy MB.
Description: 30tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31082
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.