Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33232
Title: Đánh giá khả năng phân tích tinh trùng bò blance blue belge bằng phương pháp bơi ngược và tạo phôi in vitro với trứng bò lai zebu tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Phạm, Thu Giang
Trần, Thị Bình Nguyên
Bùi, Đại Phong
Keywords: Tinh trùng bò BBB
Phân tích
Bơi ngược
Trứng bò lai Zebu
Nuôi thành thục
Thụ tinh ống nghiệm
Nuôi cấy trong ống nghiệm
Sản xuất phôi ống nghiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01(18) .- Tr.59-66
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định điều kiện thích hợp cho việc phân tích tinh trùng bò Blanc-Blue-Belge (BBB) bằng phương pháp bơi ngược; xác định môi trường nuôi thành thục trứng bò lai Zebu; và môi trường nuôi phôi sau thụ tinh in vitro. Sau khoảng thời gian 60-80 phút bơi ngược trong môi trường CAP-05, tinh trùng bò BBB khỏe mạnh, tiến tháng được phân tích với nồng độ đạt 106 tinh trùng/ml. Trứng bò lai Zebu phát triển và thành thục trong môi trường với thành phần cơ bản là TCM-199 có bổ sung 10% huyết thanh bê, FSH (0,75 µg/ml), LH (0,15 µg/ml) và Estradiol (2,5 µg/ml), kết quả cho thấy trong môi trường IVM-08 đạt tỷ lệ trứng thành thục cao hơn có ý nghĩa so với môi trường IVM-03, ti lộ trứng thành thục đạt lần lượt là 71,11% so với 51,69% (P<0,01).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33232
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.