Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33608
Title: Một số đặc điểm sinh trưởng và sinh sản của cá niên (Onvchostoma gerlachi Peters, 1881) phân bố ở tỉnh Kon Tum
Authors: Võ, Thành Toàn
Nguyễn, Thị Thanh Trúc
Keywords: Quản lý nguồn lợi thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng và sinh sản của cá niên được thực hiện từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Kết quả cho thấy mối tương quan giữa chiều dài và khối lượng của cá niên là rất chặt chẽ theo phương trình hồi qui:W=0.0043*L3.2688, R² là 0,96(cá cái); W=0.0048*L3.2198, R²=0.96(cá đực) với chiều dài thân dao động từ 8,4-25,3 cm với con cái và 8,5-24,6 cm với con đực, khối lượng từ 6,34-150,73 g với con cái và 5,15- 149,11 g với con đực . Hệ số điều kiện CF của cá từ 0,39-0,56%. Hệ số thành thục GSI của cá cái cao nhất vào tháng 7 là 9,7%, tháng thấp nhất vào tháng 5 là 0,11%; cá đực cao nhất vào tháng 6 là 2,26%; thấp nhất vào tháng 4 là 0,1%. Hệ số tích lũy năng lượng HSI của cá cái cao nhất vào tháng 7 (4.37%) và thấp nhất vào tháng 6 (0,12%), cá đực cao nhất vào tháng 10 (1,91%) và thấp nhất vào tháng 12 (0,15%).
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33608
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
604.02 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.