Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33897
Title: Ảnh hưởng của nhận thức rủi ro đến ý định mua bảo hiểm gián đoạn kinh doanh: Vai trò điều tiết của hình ảnh công ty bảo hiểm
Authors: Nguyễn, Quang Thu
Nguyễn, Tấn Trung
Hà, Kiên Tân
Trần, Nha Ghi
Keywords: Nhận thức rủi ro
Ý định mua
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
Hình ảnh công ty
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.22-26
Abstract: Nghiên cứu này kiểm định mối quan hệ giữa Nhận thức rủi ro và Ý định mua bảo hiểm gián đoạn kinh doanh (BHGDKD) cửa các doanh nghiệp (DN) tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, kiểm định yếu tố Hình ảnh công ty có tác động điều tiết hay không đến Ý định mua BHGĐKD của các DN. Kết quả cho thấy, Nhận thức rủi ro có tác động ngược chiều đến Ý định mua BHGĐKD. Hình ảnh công ty có tác động trực tiếp cùng chiều và tác động điều tiết Rủi ro tài chính làm tăng Ý định mua BHGDKD. Từ đó, nghiên cứu đưa ra các hàm ý quản trị để nâng cao V thức mua BHGĐKD.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33897
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.13 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.