Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35610
Title: Kiểm soát quyền lực của Đảng chính trị ở một số nước trên thế giới
Authors: Trương, Văn Huyền
Keywords: Đảng chính trị
Kiểm soát quyền lực
Kiểm soát bên ngoài
Kiểm soát bên trong
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 311 .- Tr.38-42
Abstract: Bài viết này tìm hiểu phương thức, cơ chế kiểm soát quyền lực của đảng chính trị ở một số nước trên thế giới, trong đó nhấn mạnh đến hai phương thức cơ bản là kiểm soát bên ngoài và kiểm soát bên trong đối với đảng chính trị để từ đó đưa ra một số nhận xét cũng như gợi mở cho kiểm soát quyền lực của đảng chính trị ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35610
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.