Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35618
Title: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo, bồi dưỡng lý luận Chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I
Authors: Tạ, Thị Đoàn
Keywords: Đào tạo
Bồi dưỡng
Học viện Chính trị khu vực I
Nghiên cứu khoa học
Lý luận chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 311 .- Tr.65-71
Abstract: Nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng và có mối quan hệ mật thiết, gắn bó hữu cơ với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Trong những năm qua, Học viện Chính trị khu vực I luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35618
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.