Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37572
Title: Biến động chất lượng nước mặt trên sông Hậu trong phạm vi thị trấn Mái Dầm,huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Văn Công
Trần, Sỹ Nam
Huỳnh, Văn Thảo
Huỳnh, Công Khánh
Nguyễn, Thị Thùy
Phạm, Văn Tươi
Phạm, Quốc Nguyên
Keywords: Chất lượng nước mặt
Sông Hậu
Thị trấn Mái Dầm
Tỉnh Hậu Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 387 .- Tr.97-105
Abstract: Chất lượng nước mặt trên sông Hậu trong phạm vi thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được quan trắc từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2018 nhằm cung cấp thông tin môi trường phục vụ cho đánh giá tác động của phát triển kinh tế xã hội trong phạm vi nghiên cứu sau này ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37572
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.