Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37881
Title: Xây dựng và rèn luyện nhân cách người cán bộ lãnh đạo theo lời Bác dặn
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Nhân cách
Người cán bộ lãnh đạo
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.47-50
Abstract: Nhân cách của cán bộ lãnh đạo là tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, nhất là yêu cầu về đạo đức. Việc xây dựng và rèn luyện nhân cách cán bộ lãnh đạo là một nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, có ý nghĩa quan trọng của công tác cán bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37881
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.