Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38097
Title: Giảm chấn của hệ cản khối lượng bố trí theo dạng dao động trong kết cấu khung
Authors: Võ, Vinh Hậu
Nguyễn, Trọng Phước
Keywords: Giảm chấn
Hệ cản khối lượng
Dạng dao động
Gia tốc nền
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.366-371
Abstract: Bài báo phân tích sự giảm chấn của hệ cản khối lượng (Tuned Mass Dampers - TMD) được bố trí tại các tầng theo dạng dao động trong kết cấu khung. Rời rạc hóa hệ kết cấu thành các đặc trưng đàn hồi với bậc tự do động lực học của hệ là chuyển vị ngang tại các tầng. Hệ cản khối lượng được gắn ở các tầng với độ lớn theo qui luật của dạng dao động tự do. Phương trình chuyển động của hệ kết cấu có gắn hệ cản khối lượng chịu tải trọng động được thiết lập và giải bằng phương pháp Newmark trên toàn miền thời gian. Hiệu giả giảm chấn thể hiện ở biểu đồ chuyển vị và lực cắt khi hệ chịu tác động tải điều hòa, gia tốc nên động đất với các thông số nghiên cứu là nhiều tỷ số khối lượng, tần số ngoại lực, tần số của hệ cản khối lượng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38097
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.