Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39101
Title: Sự phát triển cường độ bám dính của cốt GFRP với bê tông cốt sợi phân tán trong điều kiện môi trường đặc trưng của vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Lê Thi
Hoàng, Đức Thảo
Nguyễn, Hải Châu
Đỗ, Thắng
Keywords: Bê tông
Cường độ bám dính
Cốt GFRP
Điều kiện đặc trưng ven biển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 627 .- Tr.63-68
Abstract: Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm Cường độ bám dính của cốt GFRP với bê tông cốt sợi phân tán trong điều kiện môi trường ven biển đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu trong vòng 2 năm cho thấy: Cường độ bám dính của cốt GFRP với bê tông cốt sợi phân tán gia tăng theo thời gian và cho giá trị Cường độ bám dính lớn nhất ở hàm lượng silica fume 5,0%; có sự tương quan giữa Độ suy giảm Cường độ bám dính của mẫu cốt GFRP đối chứng bảo dưỡng trong phòng thí nghiệm và mẫu bảo dưỡng trong điều kiện thực tế. Ngoài ra, kết quả thực nghiệm còn cho thấy môi trường nước mặn, có tính phèn (pH, độ mặn, nhiệt độ, chu trình khô - ướt) hầu như không ảnh hưởng đến Cường độ bám dính của cốt GFRP.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39101
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.