Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40493
Title: Đánh giá sự sẵn sàng khởi nghiệp của sinh viên - Nghiên cứu thực nghiệm tại Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Hà
Trịnh, Lê Tân
Keywords: Khởi nghiệp
Đào tạo
Sẵn sàng khởi nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.103-107
Abstract: Dựa trên lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) của Ajzen (1991) và thang đo của Liñán và Chen (2009), nghiên cứu đo lường sự sẵn sàng khởi nghiệp của sinh viên tại TP. Đà Nẵng – thành phố được kỳ vọng là trung tâm khởi nghiệp của miền Trung Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được mức độ sẵn sàng khởi nghiệp, kiểm định ảnh hưởng của các chương trình đào tạo khởi nghiệp (EET). Từ dó, nhóm tác giả đã đưa ra các giải pháp và hàm ý chính sách nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng khởi nghiệp của sinh viên, trong đó nhấn mạnh vai trò của EET trong việc thúc đẩy tỉnh thần khởi nghiệp của sinh viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40493
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.