Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40776
Title: Sắp xếp lại bộ máy và tinh giảm biên chế trong khu vực công - từ góc nhìn của khoa học tâm lý
Authors: Nguyễn, Thị Vân Hương
Keywords: Khoa học tâm lý
Khu vực công
Sắp xếp lại tổ chức
Vị trí việc làm
Tinh giản biên chế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 273 .- Tr.19-22
Abstract: Sắp xếp lại bộ máy và tính giản biên chế trong khu vực công hiện nay là một chủ trương một sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ được triển khai từ trung ương đến các địa phương. Hoạt động này đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý cần vận dụng linh hoạt kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của nhiều lĩnh vực khoa học (quản lý, tổ chức, pháp luật, vănhóa, tâm lý...). Trong đó, khoa học tâm lý giữ một vai trò kết nối quan trọng đối với việc sắp xếp lại tổ chức và tác động trực tìẽp đến các chủ thể điều hành, vận hành cỗ máy tổ chức; tác động và ảnh hưởng đến quyền và lợi ích... Đề cập vấn đề này, trong bài viết, tác giả chỉ tiếp cận hoạt động trên từ góc nhìn của khoa học tâm lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40776
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.03 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.