Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4148
Title: Xác định thời gian sử dụng thức ăn công nghiệp của cá trèn bầu (Ompok bimaculatus)
Authors: Nguyễn, Văn Triều
Cao, Thị Thanh Trúc
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Xác định thời gian sử dụng thức ăn công nghiệp của cá trèn bầu (Ompok bimaculatus)”. Thí nghiệm được thực hiện tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng thủy sản công nghệ cao, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời gian chuyển sang thức ăn công nghiệp đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá trèn bầu (Ompok bimaculatus) giai đoạn ương giống. Nghiên cứu gồm 5 nghiệm thức cách bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, nghiệm thức đối chứng sử dụng hoàn toàn thức ăn tự nhiên. Các nghiệm thức còn lại khác nhau về thời gian bắt đầu tập ăn thức ăn công nghiệp (15, 20, 25, 30 ngày tuổi). Mật độ bố trí là 50 con/bể (50 L) và thời gian thí nghiệm là 45 ngày. Các chỉ tiêu môi trường đều nằm trong giới hạn sinh trưởng và phát triển của cá trèn bầu. Sau thời gian thí nghiệm tỷ lệ sống của cá trèn bầu ở 45 ngày ương đạt cao nhất là nghiệm thức 5 (92%) không khác biệt (p>0,05) với nghiệm thức đối chứng (86%). Khối lượng và chiều dài của cá trèn bầu cao nhất ở nghiệm thức 5 lần lượt là 25,3 mg/con, 7,96 cm/con. Kết quả cho thấy, cá trèn bầu ăn thức ăn công nghiệp ở giai đoạn cá 30 ngày tuổi thì cá đạt khối lượng và chiều dài cao nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức cho ăn sớm hơn và nghiệm thức đối chứng.
Description: 12 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4148
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
332.25 kBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.