Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41888
Title: Các nhân tố thúc đẩy phát triển thương mại điện tử của Trung Quốc và một số hàm ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Thu
Nguyễn, Quỳnh Trang
Keywords: Các nhân tố thúc đẩy
Kinh tế số
Thương mại điện tử
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.11-19
Abstract: Thương mại điện tử của Trung Quốc đã phát triển lớn mạnh những năm gần đây. Trung Quốc đã nhanh chóng vươn lên trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này. Sự phát triển này chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố trong và ngoài nước. Bài viết này tập trung phân tích một số nhân tố trong nước đã thúc đẩy thương mại điện tử Trung Quốc phát triển nhanh trong thời gian qua, đó là: i) Số người sử dụng internet lớn nhất thế giới. ii) Nền tảng thương mại điện tư phát triên mạnh, iii) Thanh toán điện tử phổ biến, iv) Hậu cần thông minh phát triển nhanh. Bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong phát triển thương mại điện tử.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41888
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.