Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42247
Title: Mấy ý kiến về vấn đề “thời kỳ quá độ” và “định hướng xã hội chủ nghĩa” trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Long
Keywords: Thời kỳ quá độ
Định hướng xã hội chủ nghĩa
Chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.44-53
Abstract: Trên cơ sở làm rõ nguồn gốc của khái niệm “thời kỳ quá độ” và khái niệm “định hướng xã hội chủ nghĩa, chỉ ra sự khác nhau giữa hai khái niệm này; đồng thời phân tích vấn đề “thời kỳ quá độ” và vấn đề “định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam, tác giả đề xuất: 1). Thay cho thuật ngữ “thời kỳ quá độ”, có thể dùng thuật ngữ “giai đoạn quá độ”; 2). Sử dụng khái niệm “định hướng xã hội chủ nghĩa” là một trong những góc độ tiếp cận khoa học vấn đề con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nói chung, quá độ lên chủ nghĩa xã hội nói riêng, chứ không phải thay cho cách tiếp cận “quá độ lên chủ nghĩa xã hội”; 3). Vận dụng phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42247
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.