Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42300
Nhan đề: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, thực hành dân chủ trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở Việt Nam
Tác giả: Mạc, Văn Nam
Từ khoá: Dân chủ
Phát huy quyền làm chủ
Nhân dân
Thực hành dân chủ
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 314 .- Tr.3-8
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, trong suốt cuộc đời, Người luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân chủ. Thực tiễn suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tất cả đều vì tự do dân chủ và tiến bộ con người. Bài viết tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, thực hành dân chủ và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở Việt Nam hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42300
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.