Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42313
Title: Bất bình đẳng và phân tầng xã hội theo thu nhập ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
Authors: Phạm, Tú Tài
Keywords: Bất bình đẳng
Phân tầng xã hội theo thu nhập
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 314 .- Tr.19-24
Abstract: Quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thời gian qua đã dẫn đến gia tăng bất bình đẳng về thu nhập và phân tầng xã hội theo thu nhập. Đó là sự chia xã hội thành những nhóm người có thu nhập cao, thấp khác nhau. Hiện tượng này đã làm ảnh hưởng đến mục tiêu gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả tập trung đánh giá thực trạng phân tầng xã hội theo thu nhập ở Việt Nam thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế phân tầng xã hội theo thu nhập trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42313
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.