Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4383
Title: Nghiên cứu khả năng thay thế nước biển bằng nước muối trong ương tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Trần, Nguyễn Hải Nam
Huỳnh, Thanh Tới
Nguyễn, Thị Nhã Uyên
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm đa nhân tố giữa độ mặn (10 ‰, 15 ‰) và tỷ lệ phần trăm thay thế nước muối biển bằng nước muối ở 0%, 25%, 50%, 75% và 100% trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Postlarva-12 đươc nuôi với mật độ 2 con/lít trong 21 ngày nuôi, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy tỉ lệ sống của tôm bị tác động bởi phần trăm thay thế nước biển bằng nước muối, tỉ lệ sống thấp khi tăng phần trăm nước muối trong môi trường nuôi. Tôm không thể sống sót sau 4 ngày nuôi khi tăng nước muối lên trên 75%. Tăng trưởng về khối lượng cũng ảnh hưởng bởi phần trăm nước muối trong môi trường nuôi, nhưng không bị ảnh hưởng bởi khác biệt về độ mặn. Tôm nuôi ở 100% nước biển có khối lượng tốt nhất (0,25 g/cá thể, kế đến là tôm nuôi ở 25% nước muối (0,23 g/cá thể) và thấp nhất là tôm nuôi ở 50% nước muối (0,21 g/cá thể), tôm nuôi ở 25% nước muối thấp hơn không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với tôm ở nghiệm thức nuôi với 100% nước biển. Kết quả có khẳng định thay thế 25% nước biển bằng nước muối ở độ mặn 10‰ và 15‰ không ảnh hưởng đến tăng trưởng về khối lượng và chiều dài, nhưng ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của tôm.
Description: 13 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4383
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
354.25 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.