Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43965
Title: Xác định mức bón đạm thích hợp cho cây thức ăn xanh Moringa oleifera ở năm thứ nhất
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Lương, Thị Thu Hương
Từ, Quang Hiển
Keywords: Moringa oleifera
Mức bón đạm
Sản lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 343 .- Tr.63-69
Abstract: Thí nghiệm này nhằm xác định mức bón đạm hợp lý đối với cây thức ăn xanh Moringa oleifera. Thí nghiệm được tiến hành với 5 nghiệm thức (NT1, NT2, NT3, NT4 và NT5) tương ứng với 5 mức bón đạm, đó là: 0 kg N, 20 kg N, 40 kg N, 60 kg N và 80 kg N/ha/lứa. Các nghiệm thức có cùng mức bón phân chuồng, lân, kali (phân bon nén). Mỗi nghiệm thức được bố trí trên diện tích 24 m2 với 5 lần nhắc lại. Thí nghiệm được bố trí theo mô hình khối hoàn toàn ngẫu nhiên, Kết quả cho thấy mức bón đạm tăng từ 0 kg N lên 80 kg N/ha/lứa đã làm tăng sản lượng sinh khối, lá tươi, vật chất khô (VCK). Sản lượng VCK tương ứng với 5 nghiệm thức là 8,075, 8,805, 9,540,10,150 và 10,395 tấn/ha/năm... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43965
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.48 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.