Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45233
Title: Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
Keywords: Đảng Lao động Việt Nam
Giải phóng miền Nam
Xây dựng lực lượng cách mạng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 315 .- Tr.78-83
Abstract: Hiệp định Pari về Việt Nam được ký kết năm 1973 đã làm thay đổi mạnh mẽ tương quan lực lượng trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Đảng đã kịp thời có những điều chỉnh trong đường lối lãnh đạo cách mạng miền Nam, mà dấu ấn đậm nét là quá trình lãnh đạo xây dựng lực lượng, để tạo thế, tạo thời cơ - yếu tố quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong phạm vi bài nghiên cứu. tác giả khái quát quá trình lãnh đạo xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng những năm 1973 - 1975, trên cơ sở đó, bước đầu đưa ra một số nhận xét đánh giá về vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45233
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.