Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46583
Title: Ảnh hưởng của hổn hợp khoáng đa lượng đến thành phần của tảo lục trong bể nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Đào, Quang Huy
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của các hỗn hợp khoáng đa lượng khác nhau lên thành phần của tảo lục trong bể nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Thí nghiệm gồm có 6 nghiệm thức (NT), mỗi NT được lặp lại 3 lần. Các nghiệm thức gồm NT đối chứng (không bổ sung khoáng), NT1, NT2, NT3 được bổ sung Wt với liều lượng tương ứng 2 g/m3, 4 g/m3 và 6 g/m3, NT4 sử dụng Si (0,5 g/m3) và NT5 bổ sung En (1 g/m3). Bể nuôi được bố trí trong điều kiện có mái che, tôm được cho ăn và sục khí. Mẫu tảo được thu định kỳ 1 tuần/lần trong thời gian 2 tháng. Kết quả đã xác định được tổng cộng 4 loài tảo lục. Thành phần loài tảo lục không có sự thay đổi đáng kể giữa các nghiệm thức thí nghiệm. Mật độ tảo lục ở hầu hết các nghiệm thức có xu hướng tăng cao vào đợt 5 và duy trì ở mức cao cho đến khi kết thúc thí nghiệm. Nghiệm thức đối chứng có mật độ tảo lục (122.267-592.942 ct/mL) thấp hơn so với các nghiệm thức được bổ sung hỗn hợp khoáng (212.106-3.198.412 ct/mL). Các loài tảo lục được ghi nhận gồm Chlorella sp., Dunaliella sp., Nannochloris sp., Chlamydomonas sp.
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46583
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
450 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.