Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46669
Title: Ảnh hưởng của hàm lượng dinh dưỡng trong nước lên thành phần động vật nổi vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Đoàn, Lan Thanh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng dinh dưỡng trong nước đến sự phân bố của động vật nổi ở vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ.Mẫu động vật nổi được thu tai 29 điểm thuộc tỉnh Sóc Trăng, Bac Liêu, và Cà Mau vào tháng 6 và tháng 9. Nghiên cứu đã xác định được tổng cộng 106 loài động vật nổi, trong đó Rotifera có thành phân loài cao nhất với 34 loài (32%), kế đến là Protozoa (30 loài, 28%), các nhóm còn lai là 10 loài (9%). Thành phân loài và mật độ động vật nổi trên sông nhánh có xu hướng thấp hơn ở các điểm thu trên sông chinh. Mật độ của các nhóm Protozoa, Rotifera, Cladocera, Copepoda có mối tương quan có ý nghĩa thống kê (P<0,05) với hàm lượng TSS, NO3-, PO43-. Tuy nhiên, chúng không có mối tương quan chặt chẽ với các hàm lượng DO, TN, TP và chlorophyll-a. Mật độ động vật nổi biến động từ 3.685-1.109.967 ct/m3 cho thấy môi trương nước tai các điểm thu có mức độ dinh dưỡng từ thấp đến trung bình. Chỉ số H’ biến động từ 0,4-2,6 mức độ ô nhiễm hữu cơ ở khu vực nghiên cứu từ ô nhiễm trung bình đến ô nhiễm nặng.
Description: 21tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46669
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.