Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46756
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên với chương trình đào tạo đặc thù ngành du lịch
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Vũ, Tuấn Dương
Keywords: Cơ chế đặc thù
Đào tạo
Sự hài lòng của sinh viên
Nhân lực ngành du lịch
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 149+150 .- Tr.82-92
Abstract: Nghiên cứu có mục tiêu xây dựng mô hình, thang đo và đánh giá tác động các yếu tố tới sự hài lòng của sinh viên theo học chương trình đào tạo đặc thù ngành du lịch tại một số trường đại học. Thông qua bộ dữ liệu thu thập từ 368 sinh viên từ 2 trường đại học bao gồm Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Đại Nam, bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nghiên cứu đã chỉ ra 5 biến độc lập bao gồm: Cơ sở vật chất; Mối quan hệ nhà trường và doanh nghiệp; Giảng viên; Chương trình học tập tại doanh nghiệp có tác động tích cực tới biến phụ thuộc là sự hài lòng của sinh viên theo học chương trình đào tạo ngành du lịch theo cơ chế đặc thù. Trong khi đó, sự tác động của chương trình đào tạo tới sự hài lòng của sinh viên là không rõ ràng. Từ những kết quả nghiên cứu, một số hàm ý chính sách được đưa ra nhằm giúp các trường đại học nâng cao sự hài lòng của sinh viên theo học chương trình đào tạo đặc thù ngành du lịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46756
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.