Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46949
Title: Ảnh hưởng của bổ sung axid amin vào thức ăn lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra (Pangasionodon hypophthalmus)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Phạm, Quốc Công
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của việc bổ sung axit amin vào thức ăn lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra(Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn con giống (13,1g/con). Thí nghiệm được tiến hành với 3 nghiệm thức thức ăn có cùng mức protein (30%) và mức lipid (5%). Nghiệm thức 1 (CTU-AA):bổ sung hàm lượng axit amin (lysine, methionine, threonine) theo nhu cầu của cá tra (dự án nghiên cứu), nghiệm thức2(NRC AA): Bổ sung hàm lượng axit amin (lysine, methionine, threonine) theo nhu cầu cá da trơn công bố bởi NRC(2011) và nghiệm thức 3 (CN_AA) có hàm lượng acid amin (lysine, methionine, threonine) tương tự thức ăn công nghiệp trên thị trường. Kết quả thí nghiệm cho thấy tốc độ tăng trưởng đặc biệt và hiệu quả sử dụng protein đạt cao nhất tại nghiệm thức 1 hàm lượng axit amin bổ sung cao nhất[lysine (2,2%), methionine (0,9%), threonine(1,33%)] trong thức ăn.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46949
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
244.05 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.