Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47255
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của mô hình lúa hai vụ tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Authors: Võ, Văn Dứt
Keywords: Lúa hai vụ
Hiệu quả kinh tế
Châu Phú
An Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 124 .- Tr.13-21
Abstract: Mục tiêu của bài viết này là đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất lúa hai vụ tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy đa biến và dữ liệu từ việc phỏng vấn trực tiếp các nông hộ đang sản xuất mô hình lúa hai vụ tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để kiểm định các giả thuyết. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, nông dân bỏ ra 1.977,156 ngàn đồng chi phí đầu tư/1000m2 thì thu về 4.234,273 ngàn đồng và lợi nhuận ròng đạt được là 2.257,117 ngàn đồng/1000m2. Chi phí mua giống, lao động, phân bón, chuẩn bị đất, thu hoạch, năng suất, giá bán có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất lúa 2 vụ tại địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47255
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.