Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47403
Title: Ảnh hưởng của việc bổ sung vi khuẩn Lactobacillus plantarum (HK L-137) lên độ tiêu hóa thức ăn của cá lóc (Channa striata)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Ngô, Thị Bích Huyền
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của Lactobacillus plantarum (HK L – 137) lên độ tiêu hóa thức ăn của cá lóc, từ đó làm cơ sở xây dựng công thức để tăng độ tiêu hóa. Thí nghiệm được thực hiện trong 8 tuần, có tất cả 6 nghiệm thức (NT) thức ăn. Nghiệm thức đối chứng là thức ăn không có chứa HK L – 137, 5 nghiệm thức còn lại có chứa HK L – 137 với nồng độ lần lượt là 2; 4; 10; 20; 40 mg/kg thức ăn. Các nghiệm thức được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Cá lóc có kích cỡ 40 – 50 g/con, bố trí ở bể composite 170 L với mật độ 30 con/bể. Sau 8 tuần thí nghiệm, độ tiêu hóa giữa các nghiệm thức có bổ sung HK L – 137 ở nồng độ 2; 4; 10; 20; 40 đều khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với nghiệm thức đối chứng. Kết quả cho thấy độ tiêu hóa đều cao nhất ở nghiệm thức thức ăn bổ sung 2 mg HK L – 137, thấp nhất ở nghiệm thức thức ăn không bổ sung HK L – 137, (trừ độ tiêu hóa protein) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Tóm lại,nồng độ HK L – 137 phù hợp bố sung vào thức ăn để đảm bảo khả năng tiêu hóa cao khi sử dụng thức ăn cho cá lóc là 2 mg/kg thức ăn.
Description: 19tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47403
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
603.67 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.