Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47472
Title: Nghiên cứu hiện trạng phân bổ đất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Giang
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Nguyễn, Quang Hà
Mai, Lan Phương
Keywords: Đất nông nghiệp
Phân bổ đất nông nghiệp
Nông nghiệp Bắc Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 132 .- Tr.51-60
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả cho thấy hiện trạng phân bố đất nông nghiệp tỉnh Bắc Giang theo các vùng, theo loại hình sử dụng, theo chủ thể giai đoạn 2011-2016. Bên cạnh đó, bài viết đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp với hiện trạng phân bố trên. Cuối cùng, bài viết đề xuất các giải pháp đối với tỉnh cũng như chủ thể sử dụng đất nhằm điều chỉnh phân bố, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp như: Tiếp tục thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; Quy hoạch xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất; Khuyến khích các hộ gia đình, doanh nghiệp liên kết bền vững trong việc tiêu thụ sản phẩm; Cho vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; Các chủ thể sử dụng đất cần: Tận dụng chính sách trong ứng dụng công nghệ cao; Ứng dụng máy móc phù hợp với quy mô đất đai; Hợp tác sản xuất với các hộ khác phát triển sản xuất hàng hóa lớn; Tạo mối liên kết bền vững với doanh nghiệp trong tiêu thụ; Học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến; Tận dụng thế mạnh sản xuất nông nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47472
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.