Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48133
Title: Ảnh hưởng của các loại thức ăn lên sự phát triển và tỉ lệ sống trong ương giống ba khía (Sesarma mederi)
Authors: Châu, Tài Tảo
Phạm, Văn Trọng
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được thực hiện nhằm tìm ra loại thức ăn thích hợp cho tăng trưởng và tỷ lệ sống của ba khía. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức thức ăn, các nghiệm thức được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên và được lặp lại ba lần. Thí nghiệm với các loại thức ăn khác nhau (1) Thức ăn của tôm sú, (2) Artemia sinh khối, (3) Con ruốc và (4) Cá biển. Chiều dài ban đầu của ba khía giống là 0,9 mm và khối lượng là 0,003g, bể ương 1 m3, độ mặn 20‰, mật độ 1.000 con/m3. Kết quả thí nghiệm cho thấy các yếu tố môi trường trong suốt quá trình ương nằm trong khoảng thích hợp cho ba khía sinh trưởng và phát triển tốt. Tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất của ba khía ở nghiệm thức thức ăn Artemia sinh khối và con ruốc tương đương nhau và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Có thể kết luận rằng sử dụng thức ăn là Artemia sinh khối và con ruốc trong ương giống ba khía là tốt nhất.
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48133
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
795.75 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.