Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48474
Title: Chính sách thương mại điện tử của Trung Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Thu
Keywords: Nền kinh tế số
Thương mại điện tử
Chính sách thương mại điện tử
Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 06 .- Tr.27-35
Abstract: Thương mại điện tử là chủ đề nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia, vì những đóng góp lớn của nó cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thể giới đang bước vào nền kinh tế số. Nền kinh tế số hóa của Trung Quốc được đặc trưng bởi sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, đặc biệt là thương mại điện tử bán lẻ. Trong những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã rất coi trọng sự phát triển của thương mại điện tử, và coi đây là một công cụ quan trọng để chuyển đổi và mở cửa kinh tế. Với môi trường thương mại thay đổi nhanh chóng hiện nay, Trung Quốc đã đưa ra các chính sách thích ứng với nền kinh tế số và đã đạt được những kết quả nhất định trong lĩnh vực thương mại điện tử. Bài viết này sẽ đi vào phân tích những chính sách kinh tế thúc đẩy thương mại điện tử Trung Quốc phát triển trong thời gian qua, từ đó rút ra một số gợi mở cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48474
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.177.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.