Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48483
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Quyết Thắng
Nguyễn, Thị Thu Hòa
Keywords: Liên kết đào tạo
Trường đại học và doanh nghiệp
Lĩnh vực du lịch
Các yếu tố ảnh hưởng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .- Tr.46-56
Abstract: Nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và trường đại học trong lĩnh vực du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sử dụng phương pháp phân tích định tính kết hợp với định lượng, với 300 mẫu điều tra tại các trường đại học có đào tạo ngành du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả nghiên cứu cho thấy lợi ích và công tác liên kết đào tạo bị ảnh hưởng bởi 4 yếu tố: tổ chức, hoàn cảnh, triển khai và quan điểm liên kết (trường đại học). Từ đó nghiên cứu đưa ra giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết đào tạo, phát triển du lịch của Thành phố.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48483
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.