Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49049
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên khả năng chuyển đổi giới tính cá điêu hồng (Oreochromis spp.)
Authors: Hứa, Thái Nhân
Thạch, Thị Nêl
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên khả năng chuyển đổi giới tính của cá điêu hồng Oreochromic spp. Nghiên cứu được thực hiện gồm 2 thí nghiệm, thí nghiệm 1 ảnh hưởng của nhiệt độ gồm 3 nghiệm thức (NT): NT1_nhiệt độ thấp (22-23°C), NT2_ nhiệt độ phòng (27-28°C), NT3_nhiệt độ cao (33-34°C) và ảnh hưởng của độ mặn gồm 5NT: độ mặn 0 ppt, độ mặn 5 ppt, độ mặn 10 ppt, độ mặn 15 ppt, độ mặn 20 ppt, mỗi NT được lập lại 3 lần. Mật độ cá bột 5con/L, 35 con/xô 7L. Thời gian thì nghiệm là 65 ngày, trong đó 21 ngày đầu cá được bố trí như các nghiệm thức nhiệt độ và độ măn, sau 21 ngày cá được chuyển ra ngoài điều kiện bình thường của trại cá. Kết quả cho thấy nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi giới tính của cá điêu hồng, tỷ lệ đực cao nhất là ở NT3 nhiệt độ cao (77,8±2,36%) và thấp nhất ở NT1 nhiệt độ thấp (34,3%5,07%). Tăng trưởng về khối lượng của cá ở NT3 (11,35g) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) với NT1 (4,04g) nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p<0,05) với NT2 (10,9g). Ngược lại kết quả cho thấy độ (5 đến 20 ppt) không ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ giới tính của cá. Tỷ lệ sống của cá ở thí nghiệm nhiệt độ cao đạt từ 50-90%, tăng trưởng về khối lượng của cá ở NT khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p˃0,05). Kết quả này cho thấy việc nuôi cá điêu hồng ở nhiệt độ cao đã giúp cá tăng tỉ lệ giới tính đực và tăng trưởng cao nhất trong các nghiệm thức nhiệt độ góp phần tăng năng suất trong nuôi cá thương phẩm.
Description: 17tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49049
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.