Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49066
Title: Ảnh hưởng của chất chiết lá ổi (Psidium guajava) lên một số chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống nuôi ở các nồng độ nitrite khác nhau
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Nguyễn, Thị Kim Hà
Tô, Mẫn Nghi
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ chịu đựng nitrite của cá tra (Pangasianodon hypothaphthamus) giống thông qua tăng trưởng, tỷ lệ sống và một số chỉ tiêu sinh lý máu khi bổ sung chất chiết lá ổi (Psidium guajava), thí nghiệm gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, cá tra được cho ăn thức ăn có bổ sung 0,2% chất chiết lá ổi (Psidium guajava) và nghiệm thức không bổ sung (9 lần lặp lại), Ở cuối giai đoạn 1 (ngày 42), cá được thu mẫu tăng trưởng; riêng mẫu máu được thu vào thời điểm bố trí thí nghiệm và ngày 42. Giai đoạn 2, cá của giai đoạn 1 sẽ được bố trí với 3 nồng độ nitrite (0 mM, 0,08 mM, 0,8 mM) cùng với hai loại thức ăn được sử dụng ở giai đoạn 1 (3 lần lặp lại). Mẫu máu được thu vào 0 giờ, ngày 1, 3, 7 và ngày 14 và mẫu tăng trưởng được thu vào ngày 42. Ở giai đoạn 1, nghiệm thức bổ sung 0,2% chất chiết ổi cá có tăng trọng (WG), tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (DWG), tốc độ tăng trưởng tương đối (SGR) và tỷ lệ sống cao và khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (p<0,05). Mật độ hồng cầu (1,800,1x 106 tế bào/mm3) tăng lên so với nghiệm thức đối chứng và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Hematocrit (36,30,73 %), hemoglobin (4,81 g/100ml) tăng lên so với đối chứng, khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Ở giai đoạn 2, khi chịu tác động của nitrite các nghiệm thức bổ sung 0,2% chất chiết lá ổi có tăng trọng và tỷ lệ sống đều (p<0,05). Sau 7 ngày, hồng cầu tăng (2,740,21x106 tế bào/mm3) khác biệt với nghiệm thức đối chứng(p<0,05). Tương tự các chỉ tiêu hematocrit, hemoglobin tăng và khác biệt không có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (p>0,05).
Description: 22tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49066
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
354.21 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.