Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53656
Title: Mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh, định hướng khách hàng, hệ thống đo lường hiệu quả kinh doanh và ảnh hưởng tới hiện quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
Authors: Lê, Hoàng Oanh
Keywords: Hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh
Chiến lược kinh doanh
Định hướng thị trường
Thước đo phi tài chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.61-69
Abstract: Bằng việc khảo sát 100 doanh nghiệp sản xuất vừa và lớn tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận trong năm 2019 cùng với việc vận dụng mô hình phương trình cấu trúc dựa trên bình phương tối thiểu từng phần - PLS-SEM, kết quả nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp sẽ đạt hiệu quả hoạt động kinh doanh cao hơn khi chiến lược kinh doanh phù hợp với mức độ vận dụng thước đo phi tài chính. Cụ thể, chiến lược tạo sự khác biệt có quan hệ cùng chiều, trong khi chiến lược dẫn đầu chi phí có quan hệ ngược với việc vận dụng thước đo phi tài chính. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đi đến nhận định rằng, định hướng khách hàng không đóng vai trò điều tiết mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh và việc vận dụng thước đo phi tài chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53656
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.