Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54830
Title: Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở ở nước ta trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
Keywords: Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư
4.0
Chất lượng
Tuyên giáo cơ sở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 281 .- Tr.81-88
Abstract: Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng Công nghiệp 4.0, Cách mạng 4.0) là thành tựu của văn mình nhân loại dang tác động mạnh mẽ, toàn diện đến các lĩnh vực đời sống xã hội của các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh hiện nay, nhân thức rõ về nội dung, những giá trị cũng như những tác động tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 là yêu cầu cấp bách đang đặt ra đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở ở nước ta trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 là nhiệm vụ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Bài viết tập trung nghiên cứu khái quát về Cách mạng Công nghiệp 4.0, chỉ ra những yêu cầu mới và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở trong bối cảnh Cách mạng 4.0 hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54830
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.