Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56274
Title: Tổng hợp và thu bổ sung thành phần họ cá chép (Cyprinidae) ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Authors: Trần, Đắc Định
Phan, Thị Ngọc Quỳnh
Keywords: Quản lý nguồn lợi thủy sản
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tổng hợp bổ sung bộ mẫu vật thành phần loài họ cá chép (Cyprinidae) phân bố ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện từ tháng 09 năm 2020 đến tháng 03 năm 2021. Số liệu thứ cấp về thành phần loài thuộc họ cá chép (Cyprinidae) phân bố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tra cứu trong 2 tài liệu Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương (1993); Trần Đắc Định và ctv, (2013). Số liệu sơ cấp được thu từ các ngư dân và các chợ ttaij địa điểm thu mẫu. Mẫu thu phải còn nguyên vẹn các chỉ tiêu hình thái không thiếu các tia vi hay bị khuyết tật. Qua kết quả ghi nhận từ các nghiên cứu trước đây về thành phần loài họ cá chép (Cyprinidae) là 59 loài. Trong đó 44 loài thuộc nghiên cứu Trần Đắc Định và ctv (2013) và thuộc nghiên cứu 41 loài thuộc nghiên cứu của Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương (1993). Trong quá trình nghiên cứu đã thu thập cập nhật thêm được 4 loài là cá he đỏ (Barbonymus schawanenfeldii), cá ba kỳ đỏ (Albulichthys albuloides), cá trao tráo (Osteochilus achlegeli) và cá mè hương (Cyclocheilichthys apogon).
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56274
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.