Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57762
Title: Có thể rút ra điều gì từ kết quả nghiên cứu thực trạng môi trường gia đình của học sinh trung học phổ thông?
Authors: Lê, Thị Thanh Hương
Keywords: Môi trường gia đình
Học sinh trung học phổ thông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 02 .- Tr.27-41
Abstract: Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu môi trường gia đình của học sinh trung học, phổ thông. Bảng hỏi gồm các thang đo có độ tin cậy dao động từ 0,66 đến 0,90 và một số câu hỏi về thông tin người trả lời. Kết quả khảo sát trên 758 học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội, Hòa Bình, Thanh Hóa cho thấy, môi trường gia đình của học sinh với 9 khía cạnh được nghiên cứu khá tích cực: bạo lực gia đình xảy ra không nhiều, kỳ vọng của bố, mẹ đối với con không quá nặng nề, sự gắn kết giữa bố, mẹ, con khả tích cực, song sự chia sẻ - hiểu nhau giữa bố, mẹ, con chưa thật tốt. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy giữa các khía cạnh thuộc môi trường gia đình có mối tương quan với nhau theo chiều hướng những yếu tố có cùng tính chất tiêu cực hoặc cùng tính chất tích cực thì có tương quan thuận chiều với nhau, ngược lại, từng cặp giữa các yếu tố thuộc hai nhóm đó lại có tương quan nghịch chiều. Môi trường gia đình của học sinh THPT có sự khác biệt nêu xét theo một số đặc điểm cá nhân của các em và của bố mẹ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57762
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.