Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59578
Title: Xây dựng ý thức chính trị cho sinh viên trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Tiến Đạt
Nguyễn, Viết Tiến
Keywords: Sinh viên Việt Nam
Xây dựng ý thức chính trị
Ý thức chính trị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 323 .-Tr.67-70
Abstract: Xây dựng ý thức chính trị cho sinh viên trong các trường đại học hiện nay có vai trò quan trọng, góp phần trang bị cho họ thế giới quan và phương pháp luận khoa học, củng cố niềm tin của sinh viên đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước. Thời gian qua, công tác xây dựng ý thức chính trị cho sinh viên trong các trường đại học đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Bài viết phân tích thực trạng công tác xây dựng ý thúc chính trị cho sinh viên trong các trường đại học, đồng thời gợi mở một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59578
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.