Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62743
Title: Công tác quản trị nhân lực tại Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí - PTSC Marine
Authors: Phạm, Thị Hiền
Trần, Trung Hiếu
Keywords: Quản trị nguồn nhân lực
PTSC Marine
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.62-66
Abstract: Để có chiến lựợc ở tỉnh giá nhân Ịực phù hợp và hiệu quả. việc đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân Ịực hiện tại ià vô cùng cần thiết. Bài viết tập trung đánh giá thực trạng quản trị nhân lực hiện lại. các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và gắn bó của người lao động tại Công ty tàu dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine), từ đó dề xuất mội số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản trị nhân lực của Công ty.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62743
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
978.35 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.