Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6356
Title: Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết thầu dầu (Ricinus communis L) lên một số chỉ tiêu miễn dịch của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Trần, Thị Tuyết Hoa
Mạch, Minh Tâm
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của cao chiết thầu dầu lên sự gia tăng miễn dịch trên tôm thẻ chân trắng trong điều kiện phòng thí nghiệm. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức với các hàm lượng cao chiết thầu dầu khác nhau, bao gồm nghiệm thức đối chứng (không bổ sung cao chiết), nghiệm thức bổ sung 0,5%, nghiệm thức bố sung 1% và nghiệm thức bổ sung 1,5%. Sau 30 và 60 ngày bổ sung cao chiết, kết quả ghi nhận chỉ số huyết học (tổng tế bào hồng cầu, bạch cầu có hạt) và hoạt tính phenoloxidase (PO) có sự khác biệt giữa các nghiệm thức bổ sung cao chiết và nghiệm thức đối chứng. Trong đó, các chỉ tiêu này đạt kết quả cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 1%; tiếp theo là nghiệm thức bổ sung 0,5% và khác biệt so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Kết quả cho thấy khi bổ sung cao chiết thầu dầu giúp gia tăng một số chỉ tiêu miễn dịch trên tôm thẻ chân trắng.
Description: 10tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6356
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
971.01 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.