Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6400
Nhan đề: Ảnh hưởng của độ mặn và nhiệt độ lên năng lượng bài tiết của cá lóc (Channa striata)
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Trần, Minh Phú
Cao, Lê Hoàng Vinh
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc thay đổi độ mặn và nhiệt độ lên năng lượng bài tiết của cá lóc (Channa striata). Cá (5-6g) được bố trí trên các điều kiện nhiệt độ 28, 31, 34 (oC) kết hợp với độ mặn 0, 6, 9 (‰) (trong đó 28/0 là đối chứng). Cá được cho ăn 1 lần/ngày trong 5 ngày đầu, bắt đầu ngày thứ 6 tiến hành thu mẫu nước. Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng NH3-N thải ra đạt giá trị cao nhất sau 12 giờ cho cá ăn và giá trị này sẽ ổn định sau 24 giờ. Hàm lượng NH3- N thải ra cao nhất ở 34/0 (oC/‰) (0,085±0,014 mg/L), thấp nhất là 31/6 (oC/‰) (0,033±0,008 mg/L) và giá trị này sẽ tăng lên khi độ mặn lên 28/9 (oC/‰) (0,072±0,017 mg/L) khác biệt so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Giá trị năng lượng (ZE + UE) thải ra trên các NT 34/0; 34/6 và 34/9 (oC/‰) tương ứng là 12,75±2,81; 6,32±1,12; 9,83±2,96 (J/mg/N) (Kg/cá/giờ). Vậy, khi nhiệt độ và độ mặn tăng cao đã gia tăng quá trình bài tiết ammonia của cá lóc.
Mô tả: 10tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6400
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
320.3 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.