Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65496
Title: Xây dựng các tiêu chí đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hòa
Trần, Bá Hùng
Keywords: Công chức
Xây dựng tiêu chí đánh giá
Kết quả thực thi công vụ
Quản lý công chức
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 305 - Tr.46-49
Abstract: Đánh giá công chức có vai trò quan trọng trong quá trình quản lý công chức cũng như nâng cao chất lượng của nền công vụ. Để đánh giá công chức hiệu quả cần xây dựng các tiêu chí khoa học và hợp lý. Các tiêu chí đánh giá phải xây dựng theo hướng xác định được kết quả thực thi công vụ của công chức. Bài viết tập trung làm rõ các loại tiêu chí đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ của công chức, căn cứ xây dựng tiêu chí và đề xuất một số tiêu chí đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65496
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.