Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68162
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều sâu đặt hầm đến trạng thái ứng suất biến dạng của nền đất yếu xung quanh hầm có móng cọc phía trên
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Nguyễn, Thành Đạt
Keywords: Hầm
Móng cọc
Đất yếu
Ứng suất
Ấn định
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải;Số 39 .- Tr.59-65
Abstract: Xây dựng hầm metro trong điều kiện đất yếu tồn tại những rủi ro không lường trước được trong quá trình thi công và khai thác, gây mất ổn định cho công trình và ảnh hưởng đến các công trình lân cận. Vì vậy việc phân tích sự tương tác của hầm và đất nền xung quanh nhằm đề xuất những giải pháp phù hợp đảm bảo an toàn cho kết cấu hầm và công trình lân cận là hết sức cần thiết. Bài báo tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của chiều sâu đặt hầm đến trạng thái ứng suất biến dạng của nền đất yếu xung quanh đường hầm có ảnh hưởng của yếu tố móng cọc phía trên. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi có yếu tố móng cọc phía trên, giá trị chuyên vị đứng và chuyên vị ngang của hầm nhỏ hơn rất nhiều so với khi không có móng cọc bên trên. Khi chiều sâu đặt hầm tăng lên thì chuyển vị đất nền xung quanh hầm có xu hướng giảm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68162
ISSN: 1859-4263
Appears in Collections:Khoa học công nghệ giao thông vận tải

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.