Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72615
Title: Thực trạng phát triển doanh nghiệp Việt Nam thập kỷ qua và giải pháp
Authors: Phí, Vĩnh Tường
Trần, Thị Hà
Trần, Thị Cẩm Trang
Keywords: Doanh nghiệp
Chính sách phát triển
Chất lượng doanh nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.65-77
Abstract: Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, Việt Nam luôn chú trọng hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp, xem đây là lực lượng chủ lực trong phát triển kinh tế, và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Các chính sách phát triển kinh tế, việc hoàn thiện quy định pháp luật doanh nghiệp, các chương trình hỗ trợ... đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực này. Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng mở rộng cả về số lượng và chất lượng, tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, hội nhập ngày càng sâu rộng. Nghiên cứu này phân tích những thành tựu, và cũng như những thách thức trong phát triển doanh nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2019, và đề xuất một số giải pháp chính sách phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72615
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.52.135


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.